Bytové hospodářství

Městské byty

Městská bytová správa Semily, s. r.o. vykonává na základě mandátní smlouvy správu městského bytového fondu, kterou zajišťuje prostřednictvím bytového oddělení a provozně technického útvaru.

Bytové oddělení vyřizuje následující žádosti ve spolupráci s odbory MěÚ v Semilech:

žádosti o pronájem městského bytu žádosti o souhlas s výměnou bytu žádosti o souhlas se vznikem a zánikem společného nájmu k bytu žádosti o zánik společného nájmu bytu po rozvodu manželství žádosti o souhlas k podnájmu městského bytu přechody nájemních práv po úmrtí nájemce, opuštění společné domácnosti přijímá a předkládá ostatní žádosti občanů pro radu města ve věci bytové problematiky vyřizuje žádosti o ubytování v ubytovně ŠKOT

Provozní činnosti:

předpis, kontrola a upomínání nájmu za byty a nebytové prostory evidence nájemců bytů a nebytových prostor, evidence změn, aktualizace evidenčních listů, evidence volných bytů kontrola bytů před předáním včetně pořízení fotodokumentace příprava, projednání nájemních smluv na byty i nebytové prostory, předání a převzetí předmětu nájmu jednání s žadateli o nebytové prostory, evidence a vyřizování žádostí příprava a projednání materiálů s nebytovou tématikou v radě města jednání a komunikace s nájemci, návrhy na změny výše nájemného, zpracování informací pro nájemce řešení stížností a reklamací ve věcech nájmu a služeb příprava podkladů pro žaloby na dluh, pro žaloby na výpověď z nájmu bytu pro neplacení nájmu vedení účetnictví, kontrola faktur, měsíční závěrky, vyúčtování služeb a dodávek tepla a teplé vody zpracování ročních plánů oprav a investic, sledování, vyhodnocování, aktualizace smluvní zajištění pojištění nemovitosti, zpracování podkladů pro výběr pojišťovny, komunikace při řešení poj. událostí smluvní zajištění dodávek médií, úklidů a dalších služeb smluvní zajištění dezinfekce, deratizace a desinsekce evidence a zařizování oprav, včetně odstraňování závad z kontrol a revizí, zajištění realizace oprav, kontrola a přebírání oprav za vlastníka zajišťování oprav v bytech dle nařízení vlády, zajištění provozu STA, řešení stížností a reklamací na opravy návrhy na využití objektů - prodej, nájem, demolice, výpůjčky smluvní zajištění odpočtů energií a médií a zpracování podkladů pro vyúčtování služeb technická evidence nemovitostí, vedení a doplňování archívu tech. dokumentace poskytování informací tisku, zpracování podkladů pro statistiku, pro studijní účely

Technické činnosti:

zajištění projektové dokumentace na investice a opravy většího rozsahu, zajišťování výběrových řízení na dodavatelské opravy a investice vyřizování všech náležitostí k zahájení stavebních prací, jednání se stavebním úřadem, zajištění vyjádření od správců sítí a dotčených orgánů státní správy stavební dozor, zajištění stavebních povolení na schválené akce, kolaudací, v případě potřeby zajištění státního stavebního dohledu povolení, kontrola, evidence stavebních úprav; vydávání stanoviska ke stavebním úpravám nevyžadujícím stavební řízení zajišťování revizí technických zařízení v nemovitostech zajištění požární prevence, bezpečnosti, zpracování směrnic PO, zajištění revizí hydrantů, kontrola a doplňování hasící techniky

Další činnosti:

jednání s žadateli o městské byty, evidence a vyřizování žádostí o nájem městských bytů, prověřování pravdivosti údajů uvedených žadateli v těchto žádostech prošetřování, zda nájemci, kteří žádají o prodloužení nájmu městského bytu, nejsou dlužníky vůči vlastníku a správci, zjišťování zda městský byt užívají řádně, v souladu s dobrými mravy, zjišťování výše uvedených skutečností i u osob, které s nájemcem žijí ve společné domácnosti zveřejňování podmínek nájmu městských bytů příprava materiálů s bytovou tématikou pro radu města kontrola obsazenosti městských bytů, evidence problematických městských bytů, prověřování stížností na porušování občanského zákoníku prošetření podnětů od obyvatel, zpracování podkladů pro podání návrhů na výpovědi z nájmu městského bytu, spolupráce s exekutorem při vyklízení bytů

Právní oddělení:

Hlavní náplní činnosti právního oddělení pro městské byty je: sepisování žalob na dluhy, předávání žalob na soud, vše jménem vlastníka podání návrhů na výkony rozhodnutí, spolupráce s exekutorským úřadem příprava a kontrola smluv, návrhy směrnic, vyhlášek souvisejících se správou a zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory provádění veškerých úkonů, které souvisí s výpovědi nájmu bytu provádění veškerých úkonů, které souvisí s vyklizením bytu, včetně podání návrhu na vyklizení bytu, provádění veškerých úkonů, které souvisí se zahájením exekuce, včetně podání návrhu na zahájení exekuce a určení exekutora vyhotovování splátkových kalendářů na dluhy narovnávání nájemních vztahů v bytových domech zpracování nových nájemních smluv zpracování a vedení evidence dlužných nájmů za byty

Počítadlo přístupů

Dnes44
Včera57
Za poslední týden101
Za poslední Měsíc1099
Celkem154175