Bytové hospodářství - Městská bytová správa Semily, s.r.o.

Městská bytová správa Semily, s.r.o.
Přejít na obsah
Bytové hospodářství
Městské byty
Městská bytová správa Semily, s. r.o. vykonává na základě mandátní smlouvy správu městského bytového fondu, kterou zajišťuje prostřednictvím bytového oddělení a provozně technického útvaru.

Bytové oddělení vyřizuje následující žádosti ve spolupráci s odbory MěÚ v Semilech:
  • žádosti o pronájem městského bytu
  • žádosti o souhlas s výměnou bytu
  • žádosti o souhlas se vznikem a zánikem společného nájmu k bytu
  • žádosti o zánik společného nájmu bytu po rozvodu manželství
  • žádosti o souhlas k podnájmu městského bytu
  • přechody nájemních práv po úmrtí nájemce, opuštění společné domácnosti
  • přijímá a předkládá ostatní žádosti občanů pro radu města ve věci bytové problematiky
  • vyřizuje žádosti o ubytování v ubytovně ŠKOT

Provozní činnosti
Předpis, kontrola a upomínání nájmu za byty a nebytové prostory evidence nájemců bytů a nebytových prostor, evidence změn, aktualizace evidenčních listů, evidence volných bytů kontrola bytů před předáním včetně pořízení fotodokumentace příprava, projednání nájemních smluv na byty i nebytové prostory, předání a převzetí předmětu nájmu jednání s žadateli o nebytové prostory, evidence a vyřizování žádostí příprava a projednání materiálů s nebytovou tématikou v radě města jednání a komunikace s nájemci, návrhy na změny výše nájemného, zpracování informací pro nájemce řešení stížností a reklamací ve věcech nájmu a služeb příprava podkladů pro žaloby na dluh, pro žaloby na výpověď z nájmu bytu pro neplacení nájmu vedení účetnictví, kontrola faktur, měsíční závěrky, vyúčtování služeb a dodávek tepla a teplé vody zpracování ročních plánů oprav a investic, sledování, vyhodnocování, aktualizace smluvní zajištění pojištění nemovitosti, zpracování podkladů pro výběr pojišťovny, komunikace při řešení poj. událostí smluvní zajištění dodávek médií, úklidů a dalších služeb smluvní zajištění dezinfekce, deratizace a desinsekce evidence a zařizování oprav, včetně odstraňování závad z kontrol a revizí, zajištění realizace oprav, kontrola a přebírání oprav za vlastníka zajišťování oprav v bytech dle nařízení vlády, zajištění provozu STA, řešení stížností a reklamací na opravy návrhy na využití objektů - prodej, nájem, demolice, výpůjčky smluvní zajištění odpočtů energií a médií a zpracování podkladů pro vyúčtování služeb technická evidence nemovitostí, vedení a doplňování archívu tech. dokumentace poskytování informací tisku, zpracování podkladů pro statistiku, pro studijní účely.

Technické činnosti
Zajištění projektové dokumentace na investice a opravy většího rozsahu, zajišťování výběrových řízení na dodavatelské opravy a investice vyřizování všech náležitostí k zahájení stavebních prací, jednání se stavebním úřadem, zajištění vyjádření od správců sítí a dotčených orgánů státní správy stavební dozor, zajištění stavebních povolení na schválené akce, kolaudací, v případě potřeby zajištění státního stavebního dohledu povolení, kontrola, evidence stavebních úprav; vydávání stanoviska ke stavebním úpravám nevyžadujícím stavební řízení zajišťování revizí technických zařízení v nemovitostech zajištění požární prevence, bezpečnosti, zpracování směrnic PO, zajištění revizí hydrantů, kontrola a doplňování hasící techniky.

Další činnosti
Jednání s žadateli o městské byty, evidence a vyřizování žádostí o nájem městských bytů, prověřování pravdivosti údajů uvedených žadateli v těchto žádostech prošetřování, zda nájemci, kteří žádají o prodloužení nájmu městského bytu, nejsou dlužníky vůči vlastníku a správci, zjišťování zda městský byt užívají řádně, v souladu s dobrými mravy, zjišťování výše uvedených skutečností i u osob, které s nájemcem žijí ve společné domácnosti zveřejňování podmínek nájmu městských bytů příprava materiálů s bytovou tématikou pro radu města kontrola obsazenosti městských bytů, evidence problematických městských bytů, prověřování stížností na porušování občanského zákoníku prošetření podnětů od obyvatel, zpracování podkladů pro podání návrhů na výpovědi z nájmu městského bytu, spolupráce s exekutorem při vyklízení bytů.

Právní oddělení
Hlavní náplní činnosti právního oddělení pro městské byty je: sepisování žalob na dluhy, předávání žalob na soud, vše jménem vlastníka podání návrhů na výkony rozhodnutí, spolupráce s exekutorským úřadem příprava a kontrola smluv, návrhy směrnic, vyhlášek souvisejících se správou a zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory provádění veškerých úkonů, které souvisí s výpovědi nájmu bytu provádění veškerých úkonů, které souvisí s vyklizením bytu, včetně podání návrhu na vyklizení bytu, provádění veškerých úkonů, které souvisí se zahájením exekuce, včetně podání návrhu na zahájení exekuce a určení exekutora vyhotovování splátkových kalendářů na dluhy narovnávání nájemních vztahů v bytových domech zpracování nových nájemních smluv zpracování a vedení evidence dlužných nájmů za byty.

KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 113, 513 01 SEMILY, INFO@MBS-SEMILY.CZ
Návrat na obsah